Lesreglement

Artikel 1.
De tennislessen bij de tennisvereniging worden verzorgd door Tennisschool Lucardie.
Artikel 2.
Het volgen van tennislessen is zowel mogelijk voor leden als niet leden van de tennisvereniging. De tennisvereniging bepaalt hoe vaak een niet lid lesreeksen mag volgen, alvorens hij/ zij verplicht lid moet worden van de vereniging om lesreeksen te mogen blijven volgen.
Artikel 3.
Een regulier lesuur (groepsles) duurt vijftig minuten. Op aanvraag en in overleg met Tennisschool Lucardie is het mogelijk hier een andere invulling aan te geven. Het betreft dan privétraining of trainen in andere groepssamenstellingen. Lestarieven zullen dan logischerwijs afwijken van de reguliere groepslestarieven.
Artikel 4.

Plaatsing na inschrijfdatum is mogelijk, indien er ruimte is in de reeds gestarte lesgroepen en er, naar het oordeel van Tennisschool Lucardie, een goede groepssamenstelling mogelijk is en blijft.
Artikel 5.
De lessen worden gegeven op de door Tennisschool Lucardie vast te stellen tijdstippen. Er is een onderbreking in de schoolvakanties van de basisschool en de erkende Nederlandse feestdagen. De samenstelling van lesgroepen en de les data worden aan het begin van een lessenreeks definitief vastgesteld.
Artikel 6.
Na inschrijving dient u te alle tijden het lesgeld te voldoen en bij uitblijven van betaling staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de cursist.
Artikel 7.
Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden, dan komt de eerste les voor rekening van de cursist, de 2de les wordt ingehaald, de 3de niet, de 4de wel. Dit met een maxima van 2 inhaallessen per lessenreeks. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Uitgevallen lessen die ingehaald moeten worden, zullen, voor zover mogelijk, aan het einde van de lessenreeks worden ingehaald, zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip.
Artikel 8.
Bij ziekte of afwezigheid van de trainer zal de training:
– worden verzorgd door een vervangende trainer, mits deze op tijd gevonden wordt, met geldige KNLTB-licentie of
– op een, door Tennisschool Lucardie, in overleg met de tennisvereniging, nader te bepalen tijdstip, worden ingehaald.
Artikel 9.
Ziekte of afwezigheid van de cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige cursist daarmee te vervallen.
Artikel 10.
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/ zij geacht dit vroegtijdig te melden bij zijn/ haar trainer. Tennisschool Lucardie geeft hierin de voorkeur om af te melden via het mobiele nummer van de trainer.
Artikel 11.
Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is of niet voldaan wordt zonder reden van opgave, kan de trainer, op aangeven van Tennisschool Lucardie, deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen les(sen) kan de cursist achteraf niet inhalen.
Artikel 12.
Tennisschool Lucardie streeft ernaar de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden. Dit door de trainer(s) bijscholingsprogramma’s, aanverwante cursussen, trainingen of opleidingen te laten volgen om zo zichzelf blijvend te ontwikkelen.
Artikel 13.
Tennisschool Lucardie zal de tennislessen inkleden met aspecten als; het bijbrengen van het technische deel van het spel, de tactische deel van het spel, wedstrijdmentaliteit, sportiviteit, hygiëne, de juiste (sport)kleding en blessure preventie.
Artikel 14.
De grootte van de groepsindeling hangt af van het aantal opgaven en wat Tennisschool Lucardie, in overleg met de tennisvereniging bepaalt. Het streven is om groepen te formeren tussen de 6 en 8 cursisten. In sommige gevallen kan hiervan afgeweken worden als Tennisschool Lucardie van mening is dat dit nodig of mogelijk is. Indien het aantal lager (dan 6) of hoger (dan 10) uitvalt, kan het zijn dat het lestarief of de trainingsduur naar onder of boven wordt bijgesteld. Hierover is dan eerst contact met de betreffende cursisten of de ouders van minderjarige kinderen.
Artikel 15.
De cursist kan zijn of haar tennislessen niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het volgende. Bij voortijdige beëindiging van de lesreeks door de cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg vastgesteld. Tennisschool Lucardie heeft hier geen bemoeienis mee.
Artikel 16.
Het volgen van tennislessen is geheel voor eigen risico. De tennisvereniging en Tennisschool Lucardie kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit gevolgde trainingen.
Artikel 17.
Heeft u nog vragen en/ of opmerkingen, neem dan contact op met Tennisschool Lucardie.
Artikel 18.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Tennisschool Lucardie, indien mogelijk na overleg met een vertegenwoordiger van de desbetreffende tennisvereniging.